7 Temmuz 2012 Cumartesi

TUS ve Askerlik


Durumlarıaşağıdaki maddelere uyanlar  2012-TUS Sonbahar Dönemine başvurabilirler.
a) T.C. vatandaşıolmak ya da Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
b) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibariyle Tıp Fakültelerinden ya da Tablo 1A’nın Tıp Dışı Meslek Mensuplarıİçin (T. D. M. M. İ.) başlıklı kısmında yer alan ilgili diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerinden  mezun olmak.
c) 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5) numaralıbentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak.
ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfına geçirilmiş yahut 1111 sayılıAskerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak.
d) 1111 sayılıAskerlik Kanununa ve 1076 sayılıYedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre; askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavıgününden itibaren 3 ay içinde bitecek durumda bulunmak.
e) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
f)  Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda olmak.
g) 05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 sayılıkanunun 5 inci ek maddesine göre; tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan Tıpta Uzmanlık Sınavlarına katılabilirler ve tıpta uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Birden fazla uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasışarttır.
ğ)   Yabancı uyruklu olanlar.

Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa durumlarının bu koşullara da uyması gerekir. Durumları bu koşullara uymadığı halde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
MADDE 23 – (1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.
          (2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer kanuni veya mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler bu uzmanlık eğitimine tekrar başlayamaz
 Askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar
          GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Uzmanlık eğitimi yaparken askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimiyle ilişikleri kesilenler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine kaldıkları yerden devam eder.
          (2) Uzmanlık eğitimi giriş sınavını kazandıkları halde askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine başlatılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder